SevincAkdur.com
sevincakdur@sevincakdur.com
23.Aralık.2014

Kitabımı incelemek iıin tıklayınız.
"Su İçsem Yarıyor"
Kitabımı incelemek
için tıklayınız.

Ana Sayfa
Ben Kimim?
E-posta Gönderin
Üye Giriş / Kayıt
Online Soru-Cevap
Aktif Danışanlar için
Basından Birkaç Yazı

 
Özel Durumlarda Beslenme
HYPOGLYSEMYLER-YNSÜLYN DYRENCY

Ynsülin, pankreastan salgylanarak ba?ta kan ?ekeri kullanymyny düzenleyen; karbonhidrat, protein ve ya? metabolizmalarynda rol oynayan bir hormondur.

 

Ynsülin direnci, kandaki yüksek insülin de?erlerine ra?men(hiperinsülinemi), insülinin etkisini az göstermesi ve bu nedenle sürekli   kan ?ekeri yüksekli?i (hiperglisemi) geli?mesi olayydyr.

 

Ki?ide yeterli insülin salgysy mevcut oldu?u halde insülin görevini yapamamakta ve hücre içine girememektedir. Bu ?ahyslarda, günün belli zamanlarynda kan ?ekeri seviyeleri diabetik de?erler gösterebilece?i gibi zaman zaman normal hatta normal alty seviyelerde seyredebilir.

 

Bu farkly iki de?er arasynda seyreden kan ?ekeri de?erleri ki?ide ço?u zaman mizaç de?i?iklikleri,huzursuzluk,tahammülsüzlük,dikkat da?ynykly?y ve kontrolsüz öfkeye neden olabilmektedir.Ki?ilerin i? verimlerinde azalma sosyal ili?kilerinde sorunlar açy?a çykabilmektedir.

 

Ynsülin direnci etiyolojik olarak a?a?ydaki üç  ana nedene ba?ly olabilir:

·        Genetik bozukluklar

·        Ymmunolojik bozukluklar

·        Endokrinolojik ve metabolik bozukluklar

 

Bu yazyda, insülin direncinin’’endokrinolojik ve metabolik bozukluklar’’ synyfyna giren obezite,bozulmu? glukoz toleransy ve Tip 2 Diabetteki ?ekliyle olan ili?kisine de?inilecektir.

 

Diabetik hastalaryn büyük bir ço?unlu?unda insülin direnci görülür.Bunun nedeni Tip1 Diabette insülin eksikli?i, Tip 2 Diabette ise ?i?manlyktyr.

 

?i?manlyk zamanla insülin direncine yol açmakta, sonrasynda geli?en insülin direnci  insülin salgylayan hücrelerde yetersizlik veya yorgunlu?a neden olmakta ve sonuçta Tip 2 Diabet geli?mektedir.

Öyle ki yanly? beslenen ve a?yry ya?lanmasy olan küçük ya?lardaki çocuklarda bile Tip 2 Diabet görülmeye ba?lamy?tyr.Oysa ki kötü beslenme aly?kanlyklarynyn ve hareketsizli?in yaygynla?mady?y eski yyllarda Tip 2 Diabetin ba?langyç ya?y 40 olarak kabul edilirdi.

 

Ynsülin, salgylandyktan sonra etkisini hücre düzeyinde gösterebilmesi için kendisine özgü olan ve hücre yüzeyinde bulunan ‘’ reseptör’’ denen yapylara yapy?masy gerekir.

 

 Yapylan  çaly?malar  göstermi?tir ki android tip ?i?manlarda ; yani karyn bölgesinde ya? biriken ki?ilerde insülin direnci geli?mektedir.Karynda ve iç organlarda ya? depoalndy?ynda bu reseptörlerin hassasiyetinde azalma ve reseptör cevabynda azalma vardyr..

 

  Ki?inin gün içinde de?i?kenlik gösteren ruh hali, çabuk sinirlenme, uyku hali ,i?tah de?i?iklikleri, susama, idrar sykly?ynda de?i?iklik gibi ?ikayetleri varsa bir iç hastalyklary uzmanyna ba?vurmasy , yylda bir kez açlyk kan ?ekeri ve insülin düzeylerine baktyrmasy durumun erken evrede kontrol altyna alynabilmesi açysyndan çok önemlidir.

 

Ynsülin direncinin saptanmasynda  kullanylan pek çok laboratuar yöntemi olmakla birlikte  birçok otorite   açlyk kan ?ekeri ve insülin düzeyi de?erlerini kullanmaktadyr.Bu kritere göre ,açlyk kan ?ekerinin 110 mg /dl nin üzerinde olmasy ve/veya açlyk insülin de?erinin 13 mikrounite/ml olmasy insülin direncine i?aret eder.

 

Özellikle bel çevresinde ya?lanmasy artmy? bireyler ve açlyk kan ?ekeri 110-126 mg/dl arasynda olan bireyler özellikle dikkatli olmalydyrlar.

 

  Te?his konulduktan sonra doktor tarafyndan  hücrelerdeki  insülin duyarlyly?yny artyran,direnci azaltan ilaç tedavileri uygulanabilmektedir.Ancak bu tedaviler uygun diyet tedavisiyle birlikte yanyt verirler.

 

Ki?iler tybbi diyet tedavisine,kilo vermeye ve egzersize iyi cevap verirler.

Diyet yoluyla iyile?me öncelikle, gün içinde dalgaly seyreden kan ?ekerini stabil hale getirerek sa?lanmaktadyr.Kana ?eker kary?ma hyzy diyetle dengelenerek insülinin daha normal  miktar ve düzende salgylanmasy sa?lanmaya çaly?ylmakta ve böylece kanda hem ?eker hem de insülin seviyeleri normale çekilmektedir.

 

Yine diyet ve egzersiz yoluyla sa?lanan di?er etki ise ki?inin normal kilosuna gelmesidir.Böylelikle insülin direncien yol açan ya?lanma giderilmekte ve vücut ?ekeri daha etkin kullanmaya ba?lamaktadyr.

 

YNSÜLYN DYRENCYNYN YYYLE?TYRYLMESYNDE BESLENME TEDBYRLERY:

 

Ynsülin direnci olan ki?ilerin yüksek posaly ve yava? emilen karbonhidrat içeren gydalar tüketmeleri önemlidir.

 

Posaly yiyecekler kan ?ekerinin hyzly yükselmesini önlemekte ve böylelikle kontrol sa?lanmaktadyr.

 

Kurubaklagiller, meyve ve sebzeler, kepekli tahyl ürünlerinde bulunan bu posa sayesinde kana geçi? yava?lar.

 

Böylelikle hücreler insüline daha duyarly hale gelir , yazymyn ba?ynda belirtti?im hiperinsülinemi durumu ortadan kalkar ve de ?eker hücre içine girebilir.

 

Bu etki, hipergliseminin sürekli hale gelmesinden önceki evrede görülen ani ?eker dü?mesi(hipoglisemi) ataklarynyn önlenmesi için de son derece büyük önem ta?ymaktadyr.

 

  Yüksek posa içeri?inin önemini vurguladyktan sonra insülin direncinde dikkat edilmesi gereken di?er hususlary ise ?u ?eklide syralamak mümkündür:

 

  • ?eker  ve ?eker ihtiva eden gydadan uzak durulmalydyr
  • Katy ya?lar tüketilmemelidir
  • Meyve sulary, gazly içecekler ve alkolden uzak durulmalydyr
  • Hamuri?lerinden ve kyzartmalardan kaçynylmalydyr
  • Fazla tuz  ve tuzlu gyda tüketiminden kaçynylmalydyr
  • Yçeri?i bilinmeyen hazyr gydalara çok dikkat edilmelidir
  • Yapay tatlandyrycylar kullanylabilir.
  • Düzenli ö?ünler tüketilmelidir, tek seferde a?yry yemekten kaçynylmalydyr.
  • Yeterli syvy alymyna özen gösterilmelidir.
  • Günde yarym saat yürüyü? yapylmasyna çaly?ylmalydyr.

 

*Ynsülin direnci ,’’insülin direnci sendromu’’olarak bilinen ve temel patolojisini insülin direncinden alan ‘’ metabolik sendrom’’ ile kary?tyrylmamalydyr