skip to Main Content

İpek ‘in mektubu..

[Bu mektup beni duygulandyrdy,çünkü Ypek bana ilk geldi?inde ortaokulun ba?yndaydy.?imdi ise Üniversiteden mezun oluyor.Duygulanma sebebim ya?landy?ymy fark etmek de?il elbette:))Ypek’in benimle ilgili duygu ve dü?üncelerini payla?ma iste?i ve ifade edi? ?ekli ….Te?ekkür ederim Ypek.Bundan sonraki hayatynda tüm ba?ary ve mutluluklaryny payla?yp seninle gurur duymaya devam etmek dile?iyle..]

Y?te Mektup:

Sevinç hanymla uzun zamandyr tany?yyoruz ,hatta ailece mü?terisiyiz:)
Sayesinde 76’dan 63 kiloya ,geri almamak üzere dü?tüm. Tabii ki ini?ler ve
çyky?lar oldu ama 63 kilodan üstüne asla çykmadym. Sevinç Akdur her zaman
her konuda gözüm kapaly güvenebilece?im insanlar arasyndadyr. Bence onu
di?er insanlardan farkly kylan en güzel özelli?i, sizi gerçekten
anlayabilmesi ve i?e yarayan çözümler üretebilmesidir. Ço?u insan diyet
yapmanyn nasyl bir ?ey oldu?unu çok fazla anlayamaz, elinize bir liste
tutu?turur ‘ haydi haftaya görü?ürüz ‘ der. Önemli olan hastanyzy gerçekten
tanyyyp aly?kalyklaryny, isteklerini ve korkularyny ö?renip ona yeni bir
ya?am tarzy yaratmaktyr. Y?te bunu Sevinç Akdur gerçekten iyi yapar:)

ipek m.

Back To Top